• سفید کنندگی فوری
  • تا 8 درجه سفید تر
  • لکه بر فعال
  • تقویت دندان،
  • کارآمدی و بی ضرر بودن اثبات شده محصول
کیت حرفه ای سفید کننده دندان برای ایجاد نتایج فوری

نتایج تایید شده

نتایج تایید شده

یک مطالعه بالینی در مطب یک متخصص مستقل و توانمند انجام شد. این متخصص قبلا رئیس آکادمی دندانسازی بلژیک و عضو چندین آکادمی زیبایی تحقیقاتی بوده و بیش از ۲۰ سال در انجام امور سفید کردن دندان فعالیت داشته است. نتایج حاصل از این تحقیق در خصوص سفید کنندگی محصول فوق الذکر به طور متوسط ۴ و 8 درجه روشن تر کردن دندانها بوده است حال آنکه در برخی از بیماران پس از ۲۰ دقیقه اول درمان، این عدد به 8 رسیده است .

۱۰۰ در صد بی ضرر

هیچ یک از بیماران پس از درمان دچار مشکلات لثه و حساسیت نشده و کاملا راضی بودند.


جدول ۲ : توزیع قابل قبول بودن داده ها

آزمایش بالینی

تصاویر مربوط به نحوه انجام آزمایش بالینی در مطب دندان پزشکی

Vita Classical shadeguide
۱ - این تصویر با Vita Classical shadeguide برای تعیین رنگ دندان و پیش از مرحله درمانی گرفته شده است.
Tray placement
۲ - غالب در دهان جایگزینی شده است .
Colour was determined
۳ - رنگ دندان پس از درمان به کمک vita classic shadeguide تعیین شده است.

این راهنمای رنگی شامل ۱6 درجه رنگی است ، که از رنگ تیره تا روشن در ۴ گروه طبقه بندی شده اند و یک واژگان جهانی برای رنگ دندان ارائه میدهد. جایگاه shad guide به شرح زیر است. B , A1, B2 , D2 , A2 , C1, C2, D4 , A3 ,D3 , B3 , A315 , B4 , C3 , C4 , A4 و در نهایت رنگهای سفید کننده) OM1 , OM2 , OM3 ( به B1 ابتدایی اضافه شده اند.

 

مثالها

مثالهایی از نتایج آزمایش

Before treatment

پس از درمان

After treatment

پیش از درمان

Before treatment

پس از درمان

After treatment

پیش از درمان

Before treatment

پس از درمان

After treatment

پیش از درمان

Before treatment

پس از درمان

After treatment

پیش از درمان

Before treatment

پس از درمان

After treatment

پیش از درمان