• سفید کنندگی فوری
  • تا ٨ درجه سفید ترکردن دندان ها
  • لکه بر فعال
  • تقویت کننده دندان
  • کارآمد و بی ضرر
کیت حرفه ای سفید کننده دندان برای ایجاد نتایج فوری

Από πού μπορώ να το αγοράσω?

Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας κι αν δεν το έχει ζητήστε να σας το παραγγείλει!