Profesjonelt kit for raskt hvitere tenner

Leping Sylphari veebisaidiga

Veebisait IWHITEINSTANT.COM (edaspidi „Sait“) on veebipõhine teabeteenus, mida osutab Sylphar („IWHITEINSTANT.COM) ja mille tingimusi te olete kohustatud täitma.

ENNE SAIDI KASUTAMIST VÕI SELLELE SISENEMIST LUGEGE HOOLIKALT KÄESOLEVAT DOKUMENTI. SAIDILE SISENEDES VÕI SEDA KASUTADES NÕUSTUTE ALLPOOL TOODUD TINGIMUSTEGA. KUI TE EI SOOVI NEID TINGIMUSI TÄITA, EI TOHI TE SAITI KASUTADA EGA SELLELE SISENEDA. IWHITEINSTANT.COM VÕIB KÄESOLEVAT LEPINGUT IGAL AJAL MUUTA, KUSJUURES VASTAVAD MUUDATUSED JÕUSTUVAD KOHE PÄRAST MUUDETUD LEPINGU AVALDAMIST KÄESOLEVAL SAIDIL. TE NÕUSTUTE LEPINGUT AEG-AJALT ÜLE VAATAMA, ET OLLA TEADLIK TEHTUD MUUDATUSTEST, NING TEIE JÄTKUV SAIDILE SISENEMINE VÕI SELLE KASUTAMINE TÄHENDAB MUUDETUD LEPINGU TINGIMUSTEGA NÕUSTUMIST.

1. Autoriõigus, litsentsid ja ideede esitamine.

Saidi sisu kaitsevad rahvusvahelised autoriõiguse ja kaubamärgi seadused. Autoriõiguste ja kaubamärkide omanikud on IWHITEINSTANT.COM, selle sidusettevõtted või muud kolmandad isikud. TE EI TOHI MITTE MINGIL VIISIL MUUTA, KOPEERIDA, REPRODUTSEERIDA, TAASAVALDADA, ÜLES LAADIDA, POSTITADA, EDASTADA EGA LEVITADA KÄESOLEVA SAIDI SISU, KAASA ARVATUD SELLE TEKSTI, GRAAFIKAT, KOODI JA/VÕI TARKVARA. Te võite Saidi sisu valitud osasid alla laadida või printida üksnes isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks tingimusel, et te ei muuda ega kustuta autoriõigust ja kaubamärke puudutavaid teatisi. Te nõustute andma IWHITEINSTANT.COM –ile mitteeksklusiivse, tasuta, ülemaailmse ja tähtajatu litsentsi õigusega väljastada all-litsentse ning reprodutseerida, levitada, edastada, kasutada derivatiivsete teoste loomiseks ja avalikult esitada kõiki materjale ja muud teavet (sealhulgas, kuid mitte ainult, ideesid uute või paremate toodete ja teenuste arendamiseks), mida te käesoleval Saidil (selle teadetetahvlil, foorumites ja uudiserühmades) esitate või IWHITEINSTANT.COM –ile e-posti teel saadate, ning seda mistahes moel ja mistahes meediumi vahendusel, mida praegu ei tunta või mis luuakse tulevikus. Samuti annate te IWHITEINSTANT.COM –ile õiguse kasutada teie nime seoses esitatud materjalide ja muu teabega ning kõigi nendega seotud turundus- ja reklaammaterjalidega. Te nõustute, et suheldes IWHITEINSTANT.COM-iga puudub teil  IWHITEINSTANT.COM-i suhtes kaebeõigus seoses mistahes väidetava või tegeliku lepingurikkumise või varalise õiguse rikkumisega.

KAUBAMÄRGID

Käesolevas lepingus mainitud või Saidil esitatud trükised, tooted, sisu või teenused on IWHITEINSTANT.COM-i kaubamärgid või teenusemärgid. Muud Saidil mainitud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid.

2. Saidi kasutamine.

Te mõistate, et kui välja arvata andmed, tooted või teenused, mis on selgelt seostatavad IWHITEINSTANT.COM-iga, siis IWHITEINSTANT.COM ei töötle, kontrolli ega toeta mitte mingil viisil Internetis leiduvaid andmeid, tooteid ega teenuseid. Kõik andmed, tooted ja teenused, mida pakutakse läbi Saidi või Internetis, kuuluvad üldiselt IWHITEINSTANT.COM-iga mitteseotud kolmandatele isikutele, välja arvatud need andmed, tooted ja teenused, mis on selgelt seostatavad IWHITEINSTANT.COM-iga. Samuti mõistate, et IWHITEINSTANT.COM ei saa tagada, et Saidi kaudu allalaadimiseks avaldatud failid ei sisalda viiruseid, usse, troojalasi ega muid destruktiivsete või kahjustavate omadustega koode. Te vastutate toimingute ja kontrollmeetmete rakendamise eest, mis on piisavad andmesisestuse ja –väljastuse täpsusnõuete täitmiseks ning kadunud andmete taastamiseks väljaspool Saiti asuvas keskkonnas.

TE KASUTATE KÄESOLEVAT SAITI TÄIELIKULT OMAL VASTUTUSEL JA RISKIL. IWHITEINSTANT.COM ESITAB KOGU SAIDIL OLEVA TEABE PÕHIMÕTTEL „NII NAGU ON“ NING EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KINNITUSI SEOSES OMANDIÕIGUSE, RIKKUMISTE PUUDUMISE, KAUBANDUSLIKE OMADUSTE VÕI TEATUD EESMÄRGIKS SOBIVUSEGA) TEENUSE KAUDU VÕI INTERNETIS PAKUTAVATE TEENUSTE JA KAUBANDUSLIKU TEABE KOHTA, NING IWHITEINSTANT.COM EI VASTUTA SELLISTEST TEHINGUTEST TINGITUD OTSESTE EGA KAUDSETE KULUDE EGA KAHJUDE EEST. ÜKSNES TEIE VASTUTATE TEENUSE KAUDU VÕI INTERNETIS ESITATAVATE ARVAMUSTE, NÕUANNETE, TEENUSTE, KAUPADE JA MUU TEABE TÄIELIKKUSE JA KASULIKKUSE HINDAMISE EEST. IWHITEINSTANT.COM EI TAGA, ET TEENUS ON KATKEMATULT VÕI VEATULT KASUTATAV JA ET SELLE PUUDUSED PARANDATAKSE.

TE MÕISTATE KA SEDA, ET INTERNETILE LOOMUOMASELT LEIDUB SEAL TOIMETAMATA PORNOGRAAFILISI JA SOLVAVAID MATERJALE. SELLISTELE LEHTEDELE SISENEMINE ON TEIE OMAL VASTUTUSEL. IWHITEINSTANT.COM EI OMA SELLISTE MATERJALIDE ÜLE KONTROLLI EGA VÕTA NENDE EEST MITTE MINGISUGUST VASTUTUST.

VASTUTUSE PIIRAMINE

IWHITEINSTANT.COM EI VASTUTA (I) JUHUSLIKE, PÕHJUSLIKE EGA KAUDSETE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SAAMATA JÄÄNUD TULU, ÄRITEGEVUSE KATKEMISE, PROGRAMMIDE VÕI TEABE KADUMISE VÕI MUU SARNASEGA), MIS TULENEVAD TEENUSE KASUTAMISEST VÕI SUUTMATUSEST SEDA KASUTADA, TEENUSEGA SEOTUD TEABE JA TEHINGUTE EEST, EGA SELLISE TEABE VÕI TEENUSE HILINEMISE EEST, ISEGI KUI IWHITEINSTANT.COM-I VÕI SELLE VOLITATUD ESINDAJAID ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST, EGA (II) TEENUSES JA/VÕI MATERJALIDES VÕI TEENUSE KAUDU ALLA LAADITUD TEABES ESINEVATE VIGADE, PUUDUSTE EGA EBATÄPSUSTE EEST. KUNA MÕNEDES RIIKIDES EI OLE JUHUSLIKE VÕI PÕHJUSLIKE KAHJUDE EEST KANTAVA VASTUTUSE VÄLISTAMINE VÕI PIIRAMINE LUBATUD, EI PRUUGI ÜLALTOODUD PIIRAMISSÄTE TEID PUUDUTADA. SELLISTES RIIKIDES ON IWHITEINSTANT.COM-I VASTUTUS PIIRATUD SEADUSEGA LUBATUD MÄÄRAL.

IWHITEINSTANT.COM ei vastuta ühegi teise veebisaidi eest, millele te käesoleva Saidi kaudu võite siseneda või millel olev link võib teid käesolevale Saidile suunata. Kui te sisenete mõnele teisele veebisaidile, pidage meeles, et see veebisait on IWHITEINSTANT.COM-ist sõltumatu ning et IWHITEINSTANT.COM ei oma selle sisu üle kontrolli. Kui mõnel veebisaidil olev link suunab teid IWHITEINSTANT.COM-i veebisaidile, et tähenda see seda, et IWHITEINSTANT.COM toetab sellise veebisaidi sisu või kasutamist või võtab selle eest vastutuse.

3. Hüvitamine.

Te nõustute hüvitama IWHITEINSTANT.COM-ile, selle ametnikele, juhtidele, töötajatele, agentidele, litsentsiandjatele, tarnijatele ja kõikidele kolmandast isikust andmeesitajatele kõik kahjud, kaod, kulud ja kulutused (sealhulgas mõistlikud õigusabikulud), mis tulenevad käesoleva Lepingu rikkumisest (sealhulgas selle hooletust või väärast täitmisest) teie või mõne teise Saidile siseneva isiku poolt.

4. Kolmandate isikute õigused.

Lõigete 2 (Saidi kasutamine) ja 3 (Hüvitamine) sätted on kehtestatud IWHITEINSTANT.COM-i, selle ametnike, juhtide, töötajate, agentide, litsentsiandjate, tarnijate ja kõikide kolmandast isikust andmeesitajate kasuks. Kõikidel nendel isikutel ja üksustel on õigus neid sätteid teie suhtes otseselt rakendada.

5. Lepingu tähtaeg ja lõpetamine.

Kumbki pool võib käesoleva Lepingu igal ajal ja mistahes põhjusel ilma ette teatamata lõpetada. Lõigete 1 (Autoriõigus, litsentsid ja ideede esitamine), 2 (Saidi kasutamine), 3 (Hüvitamine), 4 (Kolmandate isikute õigused) ja 6 (Muud sätted) sätted jäävad jõusse ka pärast käesoleva Lepingu lõpetamist.

6. Muud sätted.

Käesolevat Lepingut tõlgendatakse ja rakendatakse kooskõlas Belgia seadustega, mida kohaldatakse Belgias sõlmitavate ja täidetavate lepingute suhtes. Te nõustute, et kõik teie ja IWHITEINSTANT.COM-i vahelised hagid ja kohtumenetlused, mis on seotud käesoleva Lepingu või sellest tulenevate kohustustega, esitatakse lahendamiseks Belgia pädeva jurisdiktsiooni föderaal- või riigikohtule. Teenusega seotud hagi või nõue tuleb esitada ühe (1) aasta jooksul alates hagi või nõude tekkimisest. Vastasel juhul hagi või nõue aegub. IWHITEINSTANT.COM-i suutmatust tagada käesoleva Lepingu sätete range täitmine ei tõlgendata sättest ega õigusest loobumisena. Pooltevaheline asjaajamine ja kaubandustavad ei muuda käesoleva Lepingu sätteid. IWHITEINSTANT.COM-il on õigus oma käesolevast Lepingust tulenevad õigused ja kohustused igal ajal mõnele teisele poolele loovutada ilma teile sellest ette teatamata.

Kõik õigused, mida pole siinkohal selgelt väljendatud, on kaitstud.