• Albeste instant
  • Pana la 8 nuante mai albi
  • Inlatura petele
  • Fortifica dintii
  • Siguranta si eficienta dovedite clinic
Kit de albire profesionala a dintilor Rezultate INSTANT

Sylphar Web Site Agreement

Pagina de Internet iWHITEINSTANT.COM ("Pagina") este un serviciu online de informare furnizat de Sylphar ("IWHITEINSTANT.COM"), supus conformării voastre la termenii și condițiile de mai jos. VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI PREZENTUL DOCUMENT CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A ACCESA SAU DE A UTILIZA PAGINA. PRIN ACCESAREA SAU UTILIZAREA PAGINII, SUNTEȚI DE ACORD SĂ FIȚI OBLIGAȚI DE TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE MAI JOS. DACĂ NU DORIȚI SĂ FIȚI OBLIGAȚI DE TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTE, NU PUTEȚI SĂ ACCESAȚI SAU SĂ UTILIZAȚI PAGINA. IWHITEINSTANT.COM POATE SĂ MODIFICE PREZENTUL ACORD ORICÂND ȘI MODIFICĂRILE RESPECTIVE VOR INTRA ÎN VIGOARE IMEDIAT DUPĂ POSTAREA ACORDULUI MODIFICAT PE PAGINĂ. SUNTEȚI DE ACORD SĂ CONSULTAȚI ACORDUL PERIODIC PENTRU A FI CONȘTIENT DE MODIFICĂRILE RESPECTIVE ȘI CONTINUAREA ACCESULUI PE PAGINĂ VA FI CONSIDERATĂ APROBAREA VOASTRĂ CONCLUDENTĂ FAȚĂ DE ACORDUL MODIFICAT.

1. Copyright, licențe și depuneri de idei.

Întregul conținut al Paginii este protejat de copyright și de legile de marcă înregistrată internaționale. Proprietarul copyrightului și mărcilor înregistrate este IWHITEINSTANT.COM, laolaltă cu asociații săi sau alți licențiatori terți. NU PUTEȚI SĂ MODIFICAȚI, SĂ COPIAȚI, SĂ REPRODUCEȚI, SĂ REPUBLICAȚI, SĂ ÎNCĂRCAȚI, SĂ POSTAȚI, SĂ TRANSMITAȚI SAU SĂ DISTRIBUIȚI ÎN ORICE MOD MATERIALUL DE PE PAGINĂ, INCLUSIV TEXTUL, GRAFICA, CODUL ȘI/SAU SOFTWAREUL. Puteți să tipăriți și să descărcați porțiuni de material din diferite zone ale Paginii doar pentru utilizarea voastră necomercială, cu condiția să fiți de acord să nu modificați sau ștergeți orice notificări de copyright sau de drepturi intelectuale din materiale. Sunteți de acord să-i acordați IWHITEINSTANT.COM o licență non-exclusivă, fără redevențe, globală și perpetuă cu dreptul de a sublicenția, reproduce, distribui, transmite, crea lucrări derivate, de a afișa public și de a interpreta public orice materiale și alte informații (inclusiv, dar fără a se limita la, idei conținute în ele pentru produse și servicii noi și îmbunătățite) pe care le depuneți în orice zone publice ale Paginii (cum ar fi avizierele, forumurile și grupurile informative) sau prin e-mail către IWHITEINSTANT.COM prin orice mijloace sau în orice medii cunoscute în prezent sau dezvoltate ulterior. În plus, îi acordați IWHITEINSTANT.COM dreptul de a vă utiliza numele în conexiune cu materialele depuse și alte informații și în conexiune cu publicitatea, marketingul și materialul promoțional asociat. Sunteți de acord că nu veți avea nici un drept de recurs împotriva IWHITEINSTANT.COM pentru nici o încălcare sau însușire ilegală presupusă sau efectivă a oricăror drepturi intelectuale în cadrul comunicărilor voastre către IWHITEINSTANT.COM

MĂRCI ÎNREGISTRATE

Publicațiile, produsele, conținutul sau serviciile la care se face referire în prezentul sau pe Pagină sunt mărcile înregistrate sau mărcile de serviciu exclusive ale IWHITEINSTANT.COM. Alte denumiri de produse și companii menționate pe Pagină pot să fie mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.

2. Utilizarea Paginii.

Înțelegeți că, cu excepția informațiilor, produselor sau serviciilor care sunt identificate clar ca fiind furnizate IWHITEINSTANT.COM IWHITEINSTANT.COM nu gestionează, controlează sau avizează orice informații, produse sau servicii de pe Internet în nici un mod. Cu excepția informațiilor, produselor și serviciilor identificate ca aparținând de IWHITEINSTANT.COM, toate informațiile, produsele și serviciile oferite pe Pagină sau pe Internet în general sunt oferite de terți care nu sunt afiliați ai IWHITEINSTANT.COM. Înțelegeți de asemenea că IWHITEINSTANT.COM nu poate să garanteze și nu garantează că fișierele disponibile pentru descărcare pe Pagină nu vor fi infectate cu viruși, viermi, troieni sau alt cod cu proprietăți distructive sau de contaminare. Sunteți responsabil pentru implementarea unor proceduri și puncte de verificare suficiente pentru a vă satisface cerințele specifice de acuratețe a intrărilor și ieșirilor de date și pentru menținerea unui mijloc din afara Paginii pentru reconstruirea datelor pierdute.

VĂ ASUMAȚI RESPONSABILITATEA ȘI RISCUL TOTAL PENTRU UTILIZAREA PAGINII ȘI A INTERNETULUI. IWHITEINSTANT.COM FURNIZEAZĂ PAGINA ȘI INFORMAȚIILE ASOCIATE ÎN STAREA ACTUALĂ ȘI NU OFERĂ GARANȚII, DECLARAȚII SAU AVIZE EXPRESE SAU IMPLICITE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII DE TITLU SAU NEÎNCĂLCARE SAU GARANȚII IMPLICITE DE BUNĂ CALITATE COMERCIALĂ SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP) CU PRIVIRE LA SERVICIU, ORICE INFORMAȚII COMERCIALE SAU SERVICIU FURNIZAT PRIN SERVICIU SAU PE INTERNET ÎN GENERAL ȘI IWHITEINSTANT.COM.COM NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU ORICE COSTURI SAU DAUNE CARE REZULTĂ DIRECT SAU INDIRECT DIN ORICE ASTFEL DE TRANZACȚIE. ESTE RESPONSABILITATEA VOASTRĂ UNICĂ SĂ EVALUAȚI ACURATEȚEA, CARACTERUL COMPLET ȘI UTIL AL TUTUROR OPINIILOR, RECOMANDĂRILOR, SERVICIILOR, PRODUSELOR ȘI ALTOR INFORMAȚII FURNIZATE PRIN SERVICIU SAU PE INTERNET ÎN GENERAL. IWHITEINSTANT.COM NU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIUL VA FI NEÎNTRERUPT SAU LIPSIT DE ERORI SAU CĂ DEFECTELE SERVICIULUI VOR FI CORECTATE.

ÎN PLUS, ÎNȚELEGEȚI CĂ NATURA PURĂ A INTERNETULUI CONȚINE MATERIALE NEEDITATE, DINTRE CARE UNELE SUNT EXPLICITE DIN PUNCT DE VEDERE SEXUAL SAU PE CARE LE-AȚI PUTEA CONSIDERA OFENSATOARE. ACCESUL VOSTRU LA ASTFEL DE MATERIALE ESTE PE RISCUL VOSTRU PROPRIU. IWHITEINSTANT.COM. NU ARE NICIUN CONTROL ASUPRA ȘI NU ACCEPTĂ NICI O RESPONSABILITATE PENTRU ASTFEL DE MATERIALE.

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

IWHITEINSTANT.COM NU VA FI ÎN NICI UN CAZ RESPONSABILĂ PENTRU (I) ORICE DAUNE INCIDENTALE, DE CONSECINȚĂ SAU INDIRECTE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR, PIERDEREA PROGRAMELOR SAU INFORMAȚIILOR ȘI ALTELE ASEMENEA) CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SAU DIN IMPOSIBILITATEA DE UTILIZARE A SERVICIULUI SAU DIN ORICE INFORMAȚII SAU TRANZACȚII FURNIZATE PRIN SERVICIU SAU DESCĂRCATE DIN SERVICIU SAU DIN ORICE ÎNTÂRZIERE A INFORMAȚIILOR SAU SERVICIULUI. CHIAR DACĂ IWHITEINSTANT.COM SAU REPREZENTANȚII SĂI AUTORIZAȚI AU FOST INFORMAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE DAUNE, SAU (II) ORICE REVENDICARE CARE POATE FI ATRIBUITĂ ERORILOR, OMISIUNILOR, SAU ALTOR INEXACTITĂȚI DIN SERVICIU ȘI/SAU MATERIALELE SAU INFORMAȚII DESCĂRCATE PRIN SERVICIU. DIN MOMENT CE UNELE STATE NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU DAUNELE DE CONSECINȚĂ SAU INCIDENTALE, ESTE POSIBIL CA LIMITAREA RESPECTIVĂ SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ. ÎN ASTFEL DE STATE, RESPONSABILITATEA IWHITEINSTANT.COM ESTE LIMITATĂ ÎN MĂSURA CEA MAI MARE PERMISĂ DE LEGE.

IWHITEINSTANT.COM nu face nici o declarație cu privire la orice altă pagină de Internet pe care ați putea să o accesați prin prezenta sau care ar putea conține un link către prezenta Pagină. Atunci când accesați o pagină de Internet care nu ține de IWHITEINSTANT.COM, vă rugăm să înțelegeți că este independentă de IWHITEINSTANT.COM, și că IWHITEINSTANT.COM nu are nici un control asupra conținutului paginii respective. În plus, un link către o pagină de Internet IWHITEINSTANT.COM nu înseamnă că IWHITEINSTANT.COM avizează sau acceptă orice responsabilitate pentru conținutul sau utilizarea paginii de Internet respective.

3. Despăgubirea.

Sunteți de acord să despăgubiți, apărați și exonerați IWHITEINSTANT.COM, pe funcționarii, directorii, angajații, agenții, licențiatorii, furnizorii și orice terți care furnizează informații pentru Serviciu în privința oricăror pierderi, cheltuieli, daune și costuri, inclusiv onorarii rezonabile ale avocaților, care rezultă din orice încălcare a prezentului Acord (inclusiv comportamentul neglijent sau culpabil) de către dumneavoastră sau orice altă persoană care accesează serviciul.

4. Drepturi ale terților.

Prevederile din paragraful 2 (Utilizarea Serviciului), și 3 (Despăgubirea) sunt în favoarea IWHITEINSTANT.COM și a funcționarilor, directorilor, angajaților, agenților, licențiatorilor, furnizorilor ei și a terților furnizori de informații pentru Serviciu. Fiecare dintre aceste persoane sau entități va avea dreptul de a declara și executa prezentele prevederi împotriva dumneavoastră, în favoarea sa.

5. Termen; Reziliere.

Prezentul Acord poate să fie reziliat de orice parte fără notificare oricând, indiferent de motiv. Prevederile paragrafului 1 (Copyright, licențe și depuneri de idei), 2 (Utilizarea Serviciului), 3 (Despăgubirea), 4 (Drepturile terților) și 6 (Diverse) vor supraviețui oricărei rezilieri a prezentului acord.

6. Diverse.

Prezentul Acord va fi supus legilor Belgiei care sunt aplicabile în cazul contractelor încheiate și executate în Belgia și va fi interpretat în conformitatea cu acestea. Sunteți de acord că orice acțiune legală sau proces dintre IWHITEINSTANT.COM și dumneavoastră pentru orice scop asociat cu prezentul Acord sau cu obligațiile părților conform prezentului le vor fi înaintate exclusiv curților federale sau de stat cu jurisdicția competentă din Belgia. Orice cauză de acțiune sau revendicare pe care ați putea să o aveți în legătură cu Serviciul trebuie să fie inițiate în termen de un (1) an după apariția revendicării sau cauzei. În caz contrar, cauza sau revendicarea sunt excluse. Dacă IWHITEINSTANT.COM nu insistă asupra sau nu execută performanța strictă a oricărei prevederi a prezentului Acord, acest lucru nu va fi interpretat ca o renunțare la o prevedere sau un drept. Nici cursul de conduită dintre părți și nici practicile comerciale nu vor modifica nici o prevedere a Acordului. IWHITEINSTANT.COM poate să își transfere drepturile și obligațiile conform prezentului Contract către orice parte oricând, fără a vă notifica.

Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres în prezentul sunt rezervate.