Verzending & retourneren

Sylphar nv streeft naar duurzame partnerrelaties met zijn klanten en wenst daarbij hun verwachtingen optimaal in te lossen. Deze algemene verkoopvoorwaarden moeten beschouwd worden als een kader om deze partnerrelatie in stand te houden.

1. Toepassingsgebied

De hieronder uiteengezette algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “algemene voorwaarden” genoemd), regelen de contractuele relaties tussen elke gebruiker van de site www.sylphar.com (hierna de “gebruiker”, de “koper” of “u” genoemd) en Sylphar, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd in Xavier De Cocklaan 24, 9831 Deurle, België.
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige van toepassing en vervangen elke andere voorwaarde, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking. Sylphar kan op bepaalde tijdstippen genoodzaakt zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen. Vandaar dat zij moeten herlezen worden voor elk bezoek aan de site www.sylphar.com (hierna de “site” genoemd). Wij gaan ervan uit dat door de bevestiging van uw bestelling u zonder voorbehoud de algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt na ze gelezen te hebben, zelfs in het geval zij in tegenspraak zouden zijn met uw eigen aankoopvoorwaarden. Door de site te raadplegen, verbindt u zich ertoe deze algemene voorwaarden, evenals de gebruiksvoorwaarden van de site, na te leven.

2. Bevestiging van de bestelling

Om veiligheidsredenen worden alle bestellingen via de site gecontroleerd en bevestigd via e-mail. Om uw aankoop te bevestigen kunnen bijkomende gegevens gevraagd of geëist worden, zoals de betalingsvoorwaarden, leveringstermijn, en afhaalmogelijkheid.
Om vertragingen te vermijden, gelieve de volgende gegevens op te geven bij uw bestelling:
- Uw naam
- Een e-mailadres.
- Een telefoonnummer (bureau of privé) waar wij u overdag kunnen bereiken.
Voor elke bestelling die door Sylphar moet verstuurd worden, behoudt Sylphar zich het recht voor om een indentiteits- of woonplaatsbewijs aan te vragen. Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren en officieel worden onze verplichtingen pas effectief na een termijn van vijf dagen vanaf de datum waarop de koper zijn bestelling plaatst en voor zover wij de bestelbon, volledig of gedeeltelijk, tijdens deze termijn niet verworpen hebben via een mail of een aangetekende brief aan het adres van de op de bestelbon vermelde koper.

3. Prijzen

De goederen worden verkocht in de door de koper gekende en aanvaarde staat, tegen de op de site en in de publicaties vermelde prijs.
De op de site vermelde prijzen luiden in euro, exclusief leveringskosten. De eventuele leveringskosten zijn ten laste van de gebruiker en worden samen met de bestelling gefactureerd bovenop de prijs van de gekozen producten. U wordt bij de bevestiging van de bestelling over deze leveringskosten geïnformeerd. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbinden ons ertoe om de prijzen toe te passen die op de site werden vermeld op het moment van uw bestelling.
Bij het opmaken van de bestelbon zijn vergissingen in de overname of de telling van de eenheidsprijzen of het totaal van de goederen niet tegenstelbaar door de koper. De op de site of in de catalogus vermelde prijzen hebben voorrang. In het geval van een prijsverschil voor éénzelfde artikel, behoudt Sylphar zich het recht voor om de definitieve prijs te bepalen.

4. Beschikbaarheid

Uw bestelling wordt geleverd binnen de limieten van onze beschikbare voorraden.
Indien een van de bestelde producten niet voorradig zou zijn, dan verbinden wij ons ertoe u via e-mail of telefonisch mee te delen binnen welke termijn dit product u geleverd zal worden.
Indien een van de bestelde producten tijdelijk niet beschikbaar zou zijn, dan verbinden wij ons ertoe u de voor de rest van de bestelling beschikbare producten zonder leveringskosten te leveren.

5. Productinformatie

De foto’s ter illustratie van de producten zijn niet contractueel en geven in geen geval aanleiding tot enige verbintenis vanwege Sylphar.

6. Betaling

De facturen zijn contant betaalbaar. Alle goederen blijven eigendom van Sylphar en kunnen niet aan een derde worden overgedragen tot volledige betaling van het aankoopbedrag door de klant. De betaling van uw bestelling kan gebeuren iDEAL, PayPall, Maestro, Bancontact of met een kredietkaart (Visa of Mastercard).

7. Levering

De leveringen worden uitgevoerd door PostNL. De op de site vermelde leveringsprijzen luiden in euro. Sylphar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor complicaties en kosten als gevolg van omstandigheden zoals :
• Afwezigheid van personen om de goederen te ontvangen,
• Werkzaamheden die de toegangswegen of de gangen blokkeren,
• Plaatsgebrek voor de levering
De levertermijnen worden slechts indicatief meegedeeld bij de bevestiging van de bestelling. Sylphar verbindt zich ertoe de levertermijnen zo stipt mogelijk na te leven, maar het niet naleven kan door de koper geen aanleiding geven tot het opzeggen van de verkoop of tot het verkrijgen van schadevergoeding.
Uw bestelling wordt geleverd op het op de bestelbon vermelde adres.
Bij de ontvangst van de bestelling dient u na te gaan of de geleverde producten overeenstemmen met de bestelling en desgevallend op de leveringsbon uw schriftelijk voorbehoud aangaande de levering noteren en ondertekenen.
U bevestigt uw voorbehoud ook per post of e-mail aan Sylphar, dit de dag zelf of ten laatste één werkdag na de ontvangst van uw bestelling. Elke klacht die na deze termijn wordt geformuleerd, kan niet meer worden aanvaardt en bevrijdt Sylphar van elke aansprakelijkheid tegenover de gebruiker.
Indien de producten naar ons moeten worden teruggestuurd, moet dit gebeuren binnen twee werkdagen na de levering aan het adres van Sylphar. Teruggezonden goederen kunnen enkel aanvaard worden in hun oorspronkelijke staat, dit wil zeggen in de verpakking, met de accessoires en gebruikshandleiding. De verzendingskosten zijn ten laste van de gebruiker.

8. Aansprakelijkheid

Sylphar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract door overmacht, verstoring of volledige of gedeeltelijke staking van de postdiensten en vervoers- of communicatiemiddelen, overstroming, brand of oorlog. Wij moeten noch de onvoorzienbaarheid noch de onweerstaanbaarheid van de omstandigheid, noch de onmogelijkheid van uitvoering van het contract aantonen. Indien een van de bovenvermelde omstandigheden de uitvoering van de bestelling verhindert, dan behouden wij ons het recht om de verkoop zonder verdere verbintenis te verbreken.
Sylphar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, exploitatieverlies, winstderving, schade of kosten als gevolg van de aankoop van een op de site aangeboden product.
Sylphar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verkeerd gebruik van een op de site aangeboden product.
Op de site kunnen hyperlinks verwijzen naar andere sites dan de site van Sylphar. Sylphar wijst elke aansprakelijkheid af indien de inhoud van deze sites een inbreuk zouden betekenen op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

9. Annulering

De annulering van een bestelling door de koper, om welke reden ook, is slechts mogelijk na akkoord van de verkoopafdeling van Sylphar. Een annulering zal aanleiding geven tot een schadevergoeding van 30% van het bedrag van de bestelling, niet inbegrepen zijn de laadkosten en transportkosten bij de uitvoering van de bestelling.

10. Bedenkingsrecht – Tevreden of terugbetaald

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebt u vanaf de leveringsdag 30 werkdagen de tijd om een product waarover u niet tevreden bent terug te sturen. U moet ons echter binnen 14 dagen na de levering per aangetekend schrijven uw voornemen kenbaar maken om ons het product terug te sturen. Binnen deze termijn kunt u ons het product op uw kosten terugsturen, samen met de factuur. Goederen kunnen pas teruggestuurd worden na voorafgaand formeel akkoord van de verkoopafdeling van Sylphar en voor producten die sinds minder dan 30 dagen geleverd zijn. Goederen die niet uit voorraad komen waarvoor specifieke leveringen plaatsvonden of speciale producten buiten de catalogus komen niet in aanmerking voor deze mogelijkheid.
Alleen producten in nieuwe staat en in de originele verpakking met inbegrip van alle accessoires en bedieningshandleiding die teruggestuurd worden naar Sylphar, kunnen aanvaard worden.
Beschadigde producten of producten zonder de originele verpakking worden niet terugbetaald of omgeruild.
De bovenvermelde termijnen lopen vanaf de leveringsdag van de bestelling.
Dit bedenkingsrecht kan kosteloos uitgeoefend worden, met uitzondering van de verzendingskosten. In de veronderstelling dat de gebruiker zijn bedenkingsrecht uitoefent, heeft hij de keuze om hetzij de terugbetaling te vragen van de gestorte bedragen, hetzij het product te ruilen, hetzij een aankoopbon met dezelfde waarde te ontvangen. Bij een ruil worden de nieuwe producten op kosten van de gebruiker verstuurd.
Bij een uitoefening van het bedenkingsrecht zal Sylphar alles in het werk stellen om de gebruiker zo snel mogelijk terug te betalen. Deze termijn hangt ook af van het onderzoek dat uitgevoerd wordt op uw goederen.
Uit voorzorg worden de goederen systematisch onderzocht voor elke ruil of terugbetaling. Dit kan een tweetal weken in beslag nemen. De garantie is niet van toepassing voor schade aan het product door een externe oorzaak (bij voorbeeld val, schok, blikseminslag , overspanning…), een verkeerd gebruik of een verkeerde installatie, een gebruik dat het product schade berokkent.
De gebruiker wordt terugbetaald via een overschrijving op zijn bankrekening.

11. Privé-leven

De gegevens die u meedeelt zijn noodzakelijk voor de verwerking en verzending van uw bestellingen, het opmaken van de facturen en de garantiecontracten. Zonder deze gegevens is de bestelling nietig. Door u te registreren op de site, verbindt u zich ertoe eerlijke en waarheidsgetrouwe gegevens te vermelden. Het doorgeven van verkeerde gegevens is in strijd met de onderhavige algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden op de site.
U hebt het recht de gegevens die op u betrekking hebben in te kijken en te verbeteren, overeenkomstig de Europese wetten. U kunt op elk moment een aanvraag indienen bij Sylphar om na te gaan over welke gegevens Sylphar beschikt met betrekking tot u. U kunt deze gegevens op elk moment wijzigen.
U zult promotionele e-mails ontvangen in verband met nieuwigheden, voorraadopruimingen, exclusiviteiten, buitenkansjes…
U kunt vragen om deze e-mails niet meer te ontvangen door een e-mail te sturen naar info@sylphar.com.
Sylphar is de enige bezitter van uw gegevens. Alleen Sylphar kan u informatie toesturen in het kader van specifieke en punctuele promotieacties.

12. Geschillen

Niet-betaling staat ons toe om de levering op te schorten en wij kunnen van rechtswege elke overeenkomst met de koper als nietig beschouwen in geval van laattijdige betaling. Eventuele voorschotten blijven verworven en wij moeten geen andere formaliteiten vervullen dan de koper per aangetekend schrijven in kennis stellen van onze wil om deze bepaling te doen gelden.
Bij een volledige installatie wordt uitdrukkelijk overeengekomen en behoudens tijdig aangevraagd uitstel en door ons toegestaan, leidt de niet-betaling van een factuur op vervaldag tot :
• De onmiddellijke opeisbaarheid van alle verschuldigde bedragen,
• De betaling van een schadevergoeding van 15% van de nog verschuldigde bedragen, met een minimum van 50 EUR ter dekking van de administratiekosten.
• De betaling van 1,5% intrest per maand op de nog verschuldigde bedragen, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent (België) bevoegd.
Al onze leveringen gebeuren onder uitdrukkelijk voorbehoud van onze eigendomsrechten, welke slechts aan de koper worden overgedragen na volledige betaling van alle bedragen die hij verschuldigd is. Bij een onwettige verkoop van de goederen die door de koper nog niet volledig werden betaald, draagt de koper automatisch en onvoorwaardelijk zijn schuldvordering op zijn debiteur over aan de verkoper.
Indien de koper een gerechtelijk concordaat aanvraagt, wordt het contract opgeschort tot de afsluiting van het gerechtelijk concordaat.

13. Herroepingsrecht

De consument moet de onderneming informeren over zijn wens om zich te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten dan deze voorzien door boek VI van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER).

site by